Copyright © 2010 Alle rechten voorbehouden. Mobiele Tribune B.V.  Algemene voorwaarden  | disclaimer | webdesign by  Harlemanproducties.nl®

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten, inclusief de overeenkomsten inzake huur en verhuur, die door Mobiele Tribune B.V. zijn aangegaan. Mobiele Tribune B.V. is gevestigd te Apeldoorn aan de Ugchelenweg 11 en is ingeschreven in het handelsregister te Apeldoorn, KvK-nummer 50346288. 2. De overeenkomst komt tot stand doordat de huurder het aanbod van verhuurder inzake de verhuur mondeling heeft geaccepteerd, en mogelijk dus nog voordat de overeenkomst schriftelijk is vastgelegd. Met de mondelinge acceptatie van het aanbod van verhuurder inzake verhuur worden de onderhavige algemene voorwaarden onderdeel van de gesloten overeenkomst. Bijzondere bepalingen en/of handelsvoorwaarden van huurder, die afwijken van de onderhavige algemene voorwaarden, zijn uitdrukkelijk niet van toepassing. 3. Bij mondelinge afspraken welke een vervolg vinden in feitelijke uitvoering door verhuurder, wordt de huurovereenkomst geacht te zijn uitgevoerd conform de verstrekte opdracht behoudens door huurder te leveren tegenbewijs.

 

Artikel 2 Duur van de overeenkomst

1. De huur vangt aan op de dag waarop het materiaal het terrein van verhuurder verlaat en eindigt op de dag van teruglevering op het terrein van de verhuurder. 2. Vertraging die ontstaat tijdens laden, lossen en transport buiten schuld van verhuurder alsmede de reparatietijd voor reparaties die het gevolg zijn van nalatigheid van huurder, worden eveneens onder de huurperiode begrepen. Voor elk uur dat er gewacht dient te worden op locatie, zal er een toeslag in werking treden van € 95,- per uur. Elk deel van een uur zal hierbij als heel uur gerekend worden.

 

Artikel 3 Leveringstermijnen

1. De tussen partijen afgesproken leveringstermijnen door verhuurder gelden als richtlijn en expliciet niet als fatale termijn(en).

 

Artikel 4 Meerwerk

1. Verhuurder behoeft alleen dat te presteren, hetgeen tussen partijen schriftelijk is overeengekomen. Meerwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking. 2. De door de verhuurder te maken onkosten die hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, doch samenhangend met de nakoming door verhuurder van de gesloten overeenkomst, mogen aan de huurder in rekening worden gebracht.

 

Artikel 5 Buitenlocatie

1. Het plaatsen van gehuurde geschiedt uitsluitend op een verharde ondergrond,  of al goed geplaatste rijplaten. Dit laatste gebeurt alleen in goed overleg met de verhuurder. 2. Indien het niet mogelijk is dat de vrachtwagen op de locatie kan komen, door hoogte, draaicirkel en/of lengte, dan komen de kosten voor de huurder en dient de totale overeengekomen huurprijs alsnog te worden voldaan. 3. Buiten locaties kunnen alleen worden uitgevoerd op normaal, vlak, met een vrachtwagen met aanhanger of oplegger bereikbaar verhard terrein, bij droog weer met een maximale windkracht van 4. Indien het terrein of weersomstandigheden op locatie anders zijn kan de verhuurder zich beroepen op onuitvoerbaarheid. De huurder blijft verplicht bij onuitvoerbaarheid de totale overeengekomen huurprijs te voldoen.

4. Indien kan worden aangenomen dat het tijdens de op- en / of afbouwtijden donker is (in de avond, nacht of vroege ochtend), dan is de huurder verplicht te zorgen voor voldoende verlichting, d.m.v. eventuele bouwlampen. Indien dit niet aanwezig is en het onmogelijk wordt om op- en/of af te bouwen dan zijn de kosten die hieruit voortvloeien voor de huurder. Hieronder valt ook de schade die hierdoor ontstaat m.b.t. de directe volgende locaties van de verhuurder.

 

Artikel 6 Binnenlocatie

1. De locatie dient makkelijk, met onze voertuigen, bereikbaar te zijn.

2. Indien het door hier bovenstaand beschreven artikellid niet tot uitvoering gebracht kan worden, dan dienen er minimaal twee personen, door de huurder geregeld en bekostigd, aanwezig te zijn als hulp bij het laden / lossen en het op locatie krijgen van de ingehuurde materialen. 3. De ondergrond van waar het gehuurde komt te staan dient geheel egaal te zijn. Indien dit niet het geval is dan moet dit ruim van te voren gemeld zijn aan de verhuurder. Hierna gelden de dan gemaakte afspraken. 4. De minimale doorgangen moeten minimaal 270 cm breed zijn en 400 cm hoog. 5. Indien het niet mogelijk is dat de vrachtwagen op de locatie kan komen, door hoogte, draaicirkel en / of lengte, dan komen de (meer)kosten voor de huurder en dient de totale overeengekomen huurprijs alsnog te worden voldaan. 6. Als het niet mogelijk is dat de vrachtwagen (s) op de plaats, van het laden / lossen, blijven staan, dan dient er een goed alternatief voor het parkeren van de wagens aanwezig te zijn dit in redelijke afstand van het gehuurde. De eventuele hieruit komende kosten zijn voor rekening van de huurder. 7. Voor eventuele parkeervergunningen dient de huurder te zorgen. De kosten die door het niet aanwezig zijn van de vergunningen voortvloeien ( bekeuringen ) zijn voor rekening van de huurder. Dit gebeurt via een nacalculatie.

 

Artikel 7 Verplichtingen huurder

1. De huurder is verplicht de gehuurde zaken slechts overeenkomstig de bepalingen van deze voorwaarden en van de gesloten overeenkomst te gebruiken/na te leven, tijdens de huurperiode als een goed huisvader voor de gehuurde zaken zorg te dragen, voldoende toezicht te houden en bij het einde van de huur schoon, stickervrij en conform het opleverrapport aan verhuurder ter beschikking te stellen. 2. Huurder dient er voor te zorgen dat het terrein of locatie waar gehuurde op wordt geplaatst en geplaatst blijft voldoet aan de veiligheidseisen die gesteld zijn door de instanties die hier voor zorg dragen  3. De huurder is verplicht een evenementen verzekering af te sluiten die onder andere schade en/of letselschade dekt van mensen die van de mobiele tribune gebruik maken. 4. De huurder is verplicht de verhuurder tijdig de nodige aan- en afvoerinstructies te doen toekomen. Ter plaatse van het aanvoeradres moet de huurder voor voldoende faciliteiten zorg dragen. In het algemeen zal de huurder al het mogelijke doen om te bereiken dat het materiaal onmiddellijk na aankomst in ontvangst kan worden genomen. Indien de huurder zijn verplichtingen als in dit lid bedoeld, niet tijdig en behoorlijk nakomt en als gevolg daarvan vertraging optreedt, geldt dit als een vertraging zoals omschreven in meerwerk. . Huurder draagt zelf zorg voor de aanvragen van de eventuele vereiste overheidsvergunningen en alle van overheidswege geheven lasten en belastingen terzake van het gehuurde komen ten laste van huurder.

 

Artikel 8 Reparatie

1. Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van ondeskundige behandeling, het gebruik van ongeschikte accessoires, of enige andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht.

 

Artikel 9 Verzekering

1. De huurder draagt het volle risico en de volle verantwoordelijkheid voor de gehuurde zaken gedurende de tijd dat deze ter beschikking van de huurder zijn gesteld. 2. De huurder dient de gehuurde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen schade door verlies, diefstal, beschadiging, brand etc. tot het moment dat het gehuurde door verhuurder is ingenomen

 

Artikel 10 Schade en gebreken

1. De huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan het gehuurde onmiddellijk te melden aan verhuurder.

2. Schade die tijdens de gehele huurperiode wordt aangericht is voor rekening van de huurder. Ook de eventuele andersoortige schade (waaronder, maar niet exclusief)  bedrijfsschade ) die hieruit voortvloeit is voor rekening van de huurder. 3. Reparaties aan het gehuurde zonder toestemming van de verhuurder zijn niet toegestaan. De schade en/of kosten van herstel hieruit voortkomend zijn voor rekening van de huurder. Bij schade aan, of diefstal/vermissing van de gehuurde materialen ontstaat tijdens de verhuurperiode of op de afhaal- en retourdagen is de huurder c.q. vermelde contactpersoon volledig financieel aansprakelijk. Partijen komen overeen en stellen vast dat eventuele schade in eerste instantie door verhuurder wordt vastgesteld en indien daarover tussen partijen discussie ontstaat bindend en onherroepelijk door een door verhuurder aangewezen expert. 4. Bij diefstal, vermissing of zware beschadiging is verhuurder gerechtigd het betreffende product tegen nieuwwaarde bij huurder in rekening te brengen. Schades of vermissingen dienen direct aan de verhuurder te worden voldaan. Indien de verhuurder borg heeft berekend, is deze gerechtigd het schadebedrag in te houden. Bij tekortkoming dient de huurder het restant van de borgsom direct aan te vullen.

 

Artikel 11 Nacalculatie

1. Indien er ernstige vervuiling aanwezig is op het gehuurde materiaal dan worden er schoonmaakkosten in rekening gebracht. Dit wordt berekend aan de hand van het aantal schoonmaakuren. 2. Voor elk uur dat er gewacht dient te worden op locatie, zal er een toeslag in werking treden van € 95,- per uur. Elk deel van een uur zal hierbij als heel uur gerekend worden. 3. Voor eventuele parkeervergunningen dient de huurder te zorgen. De kosten die door het niet aanwezig zijn van de vergunningen voortvloeien (bekeuringen) zijn voor rekening van de huurder. Dit gebeurd via een nacalculatie.

 

Artikel 12 Overmacht

1. Huurder zal zich niet op overmacht kunnen beroepen, indien huurder door welke oorzaak dan ook geen gebruik kan maken van het gehuurde. De huurder dient de overeengekomen huurprijs alsnog te voldoen. 2. Een tekortkoming aan de zijde van verhuurder kan niet worden toegerekend, indien zij niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het rechtsverkeer geldende opvatting voor haar rekening komt. 3. Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of beschadiging van goederen bij transport naar Mobiele Tribune of de huurder, niet of niet tijdige levering van zaken door leveranciers van Mobiele Tribune, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Mobiele Tribune, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Mobiele Tribune overmacht op, die haar ontheffen van haar verplichting tot levering zonder dat de huurder enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden. 4. Als verhuurder door overmacht (bijvoorbeeld lekke band) niet op tijd/helemaal niet kan komen moet dit zo spoedig mogelijk gemeld worden. Alle verplichtingen van verhuurder worden dan opgeschort. Hierdoor bestaat er dan geen verplichting tot schadevergoeding of annulering. Lid 1 is niet van toepassing, indien de huurder kan aantonen dat de schade het gevolg is van een defect van het gehuurde, dat reeds aanwezig was bij aanvang van de huur. 5. Mobiele Tribune is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te hare eigen beoordeling om de overeenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

 

Artikel 13 Aansprakelijkheid

1. Mobiele Tribune draagt de verantwoordelijkheid voor de gehuurde zaken over aan de huurder zodra het gehuurde op de bestemming geplaatst is.

2. Mobiele Tribune is niet aansprakelijk voor de kosten, schades, en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

a. overmacht zoals verder in deze voorwaarden is omschreven.  b. daden of nalatigheden van de huurder, zijn ondergeschikte(n), dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld. 3. Mobiele Tribune is nimmer aansprakelijk voor schade toegebracht aan de huurder en/of derden door c.q. als gevolg van c.q. samenhangend met het gebruik van het gehuurde ongeacht de aard van de schade en de huurder verklaart uitdrukkelijk de verhuurder te vrijwaren voor elke aanspraak inzake zodanige schade aan derden direct of indirect ingevolge het gebruik van de gehuurde/gekochte zaken.

4. De huurder zal Mobiele Tribune inzake van alle aanspraken van derden vrijwaren.

 

Artikel 14 Betaling

1. Betaling dient uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de huur te zijn voldaan, voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Indien de huurovereenkomst op vooruitbetaling staat en de betaling niet is ontvangen op de afgesproken datum, heeft verhuurder het recht om de verhuur eenzijdig te annuleren. Indien uitdrukkelijk schriftelijk betaling op factuur met inachtneming van een betaaltermijn is overeengekomen, dient de betaling te geschieden binnen de overeengekomen termijn. 2. Betaling dient te geschieden door overboeking van het verschuldigde bedrag op het op de factuur vermelde banknummer. Eventuele geschillen, ongeacht de strekking, ontslaan de huurder niet van de betalingsplicht van het gehele factuurbedrag, tenzij anders overeengekomen.

3. Indien niet binnen voorgemelde termijn na factuurdatum is betaald, is de huurder van rechtswege in verzuim en heeft verhuurder het recht om de wettelijk geldende (handels)rente te vorderen dan wel de verhuur te annuleren. 4. Wanneer de huurder in staat van faillissement, surseance van betaling of overige betalingsonmacht komt te verkeren c.q. in de gevallen waarin het bedrijf van de huurder wordt geliquideerd, zullen de verplichtingen van de huurder jegens verhuurder onmiddellijk opeisbaar zijn, derhalve ook in de gevallen waarin de betaaltermijn ter zake de factuur c.q. de facturen nog loopt c.q. nog lopen.

5. Voor rekening van de huurder zijn voorts alle rechten of belastingen die ter zake van of in verband met de huurovereenkomst mochten worden geheven, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, precariorechten en legeskosten. 6. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort, noch bestaat er enig recht op verrekening, door reclamaties zijdens de huurder of enig geschil dat tussen de partijen is gerezen inzake de huurovereenkomst of deze voorwaarden.

7. Wanneer de verhuurder in geval van niet-tijdige betaling door de huurder het nodig oordeelt haar vordering ter incassering in handen van derden te stellen, komen de hieraan verbonden kosten volledig voor rekening van de huurder. Ter keuze van de verhuurder kan zij de huurder belasten voor de werkelijke kosten waarvoor zij zelf wordt belast, met een minimum van 15%, berekend over de aan de verhuurder verschuldigde hoofdsom (huurtermijn) en vertragingsrente, met een minimum van 158,83 Euro. Indien kosten voor juridische bijstand worden gemaakt, zowel in- als buiten rechte, zullen deze bovendien geheel ten laste van de huurder komen, waarbij als volledig bewijs van verschuldigdheid van deze kostenvoldoende is, de overlegging van de declaratie van de desbetreffende raadsman.

8. Verhuurder heeft te allen tijde het recht te verlangen, dat door huurder op voor verhuurder aanvaardbare wijze, met name door afgifte van een onherroepelijke bankgarantie, zekerheid wordt gesteld voor de nakoming van zijn uit deze huurovereenkomst voortvloeiende verplichtingen.

9. Kosten welke gemaakt zijn door de verhuurder worden te allen tijde doorberekend aan de huurder.

 

Artikel 15 Eigendom van het gehuurde

1. Het gehuurde object blijft te allen tijde eigendom van de verhuurder. Het is huurder niet toegestaan derden op het gehuurde enig recht te verstrekken. Het is de huurder mitsdien evenmin toegestaan het gehuurde weder te verhuren, onder te verhuren, dan wel - al dan niet tegen betaling - aan derden in gebruik af te staan.

2. Op het gehuurde zijn tags aangebracht waarop is aangegeven dat de eigendom van de verhuurde zaken aan verhuurder toebehoren. Het is huurder onder geen enkel beding toegestaan deze tags te verwijderen of anderszins onleesbaar te maken. 3. In geval van beslaglegging op het gehuurde daaronder begrepen fiscaal bodembeslag of indien gegronde vrees bestaat dat zulks zal geschieden dient de huurder dit onverwijld aan de verhuurder te melden. Voorts dient de huurder de beslaglegger onverwijld mede te delen dat het gehuurde eigendom is van de verhuurder. 4. Het is de huurder verboden over het gehuurde anders te beschikken dan als houder voor de verhuurder en hij dient te allen tijde te voorkomen dat bij derden de verwachting of indruk wordt gewekt dat hij tot verdere beschikking over het gehuurde bevoegd is.

 

Artikel 16 Annulering

Huurder is bevoegd voor de aanvangsdatum van de huur te annuleren, indien hij daarvan melding maakt in een aangetekend schrijven, in welk geval hij voor of gelijktijdig met de annulering aan verhuurder vergoedt en alleen dan minder is verschuldigd dan de integrale huursom:

a. bij annulering meer dan 120 dagen voor de huuraanvangsdatum, 35% van de huurprijs;

b. bij annulering in de periode van 120 dagen tot en met de 31e dag voor de huuraanvangsdatum, 60% van de huurprijs;

c. bij annulering van 30 dagen tot en met de 5e dag voor de huuraanvangsdatum, 90% van de huurprijs.

d. bij annulering van 5 dagen tot en met de aanvang van huuraanvangsdatum, 100% van de huurprijs.

 

Artikel 17 Beëindiging huurovereenkomst

De huurovereenkomst wordt met onmiddellijke ingang ontbonden, dan wel als beëindigd beschouwd zonder dat enige ingebrekestelling

en/of sommatie zal zijn vereist door het zich voordoen van enkel feit, dat de huurder:

- in staat van faillissement wordt verklaard,

- surséance van betaling krijgt,

- onder curatele of bewind wordt geplaatst,

- zijn/haar schuldenaren een buitenrechtelijke akkoord aanbiedt,

- bodembeslag wordt gelegd namens de Ontvanger der Belastingen

- dan wel anderszins het beheer over zijn/haar vermogen verliest.

 

Artikel 18 Wijzigingen van de voorwaarden

1. Verhuurder is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van in werking treden. Verhuurder zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de huurder toezenden. Indien geen tijdstip van in werking treden is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de huurder in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

 

Artikel 19 Toepasselijk recht

1. Op alle door verhuurder gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomst wordt geacht in Nederland te zijn gesloten respectievelijk te zijn verricht.

 

Artikel 20 Geschillen

1. Elk geschil tussen verhuurder en huurder gerezen, ook in die gevallen waarin slechts een van beiden een probleem als geschil ervaart, zal, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslist door de Rechtbank te Zutphen. In geval de kantonrechter bevoegd is, zal elk geschil worden beslist door de Kantonrechter te Zutphen.

2. Deze bepaling laat onverlet de bevoegdheid van verhuurder om de huurder te dagvaarden voor de rechter, die volgens de wet of het toepasselijke Internationale Recht bevoegd is. 3. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland, Stationsstraat 80, 7311 MH Apeldoorn.

voorwaarden.pdf
< klik hier voor print versie
< pagina up
algemene voorwaarden mobiele tribune